Jdi na obsah Jdi na menu
 


Ježek a legislativa I.

21. 11. 2007

Ježek západní je zařazen do přílohy III. (chránění živočichové) Bernské úmluvy - Úmluvy o ochraně evropské fauny, flóry a přírodních stanovišť.

Bernská úmluva zavazuje smluvní strany, aby udržely populace volně žijících zvířat na takové úrovni anebo přizpůsobily k takovému stavu, které odpovídají zvláště ekologickým, vědeckým a kulturním požadavkům. Zárověň ale mají přihlédnout také k požadavkům hospodářství a rekreace a k potřebám poddruhů, odrůd nebo forem místně ohrožených.

Každá ze smluvních stran má přijmout vhodná a potřebná legislativní a správní opatření k zajištění ochrany volně žijících živočichů vyjmenovaných v příloze III. úmluvy. Jakékoli využívání těchto druhů má být usměrněno tak, aby jejich populace byly udrženy mimo nebezpečí.

Opatření, která by měla být přijata, budou zahrnovat:

a) doby hájení a nebo jiné postupy, kterými se usměrňuje využívání,

b) dočasný nebo místní zákaz využívání, jak je toho zapotřebí k obnově uspokojivé úrovně populace,

c) potřebné řízení prodeje, držení za účelem prodeje, dopravy za účelem prodeje nebo nabídky k prodeji živých nebo mrtvých volně žijících živočichů.

Ježek západní i ježek východní jsou zároveň obecně chráněni podle paragrafu 5 zákona 114/1992Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. 

Ježek je chráněn před takovým ničením, poškozováním, sběrem či odchytem, který vede nebo by mohl vést k ohrožení druhu na bytí nebo k jeho degeneraci, k narušení rozmnožovacích schopností druhu, zániku populace druhu nebo zničení ekosystému, jehož je součástí. Na rozdíl od zvláštní ochrany se obecná ochrana tedy vztahuje na celé populace, nikoli na konkrétní jedince.

Na oba druhy ježků se vztahuje i zákon 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů.

Účelem tohoto zákona je chránit zvířata před týráním, poškozováním jejich zdraví a jejich usmrcením bez důvodu, pokud byly způsobeny, byť i z nedbalosti, člověkem.

Na lidi pečující o ježky (ať už jednotlivé dobrovolníky nebo záchranné stanice) se dle tohoto zákona pohlíží jako na chovatele.

Za týrání, které tento zákon zakazuje (par. 2 odstavec 1), se dle paragrafu 4 odstavce 1 považuje:

a) nutit zvíře k výkonům, které neodpovídají jeho fyzickému stavu a biologickým schopnostem a prokazatelně překračují jeho síly,

b) podrobit zvíře výcviku nebo veřejnému vystoupení anebo obdobnému účelu, je-li toto pro zvíře spojeno s bolestí, utrpením, zraněním nebo jiným poškozením, jakož i vychovávat, cvičit nebo účelově používat zvíře k agresivnímu chování vůči člověku nebo jiným zvířatům,

c) z jiných než zdravotních nebo pokusných důvodů -

       1. omezovat výživu zvířete včetně jeho napájení, nestanoví - li zvláštní předpis jinak,

       2. podávat zvířeti potravu obsahující příměsy nebo předměty, které mu způsobují bolest, utrpení nebo jej jinak poškozují,

       3. omezovat bez nutnosti svobodu pohybu nutnou pro zvíře určitého druhu, pokud by omezování způsobilo utrpení zvířete,

d) vydat slabé, nevyléčitelně nemocné, vyčerpané nebo staré zvíře, pro které je další přežívání spojeno s trvalou bolestí nebo utrpením, k jinému účelu než neodkladnému a bezbolestnému usmrcení,

e) podávat zvířeti dopingové látky a jiné látky poškozující organismus s cílem změnit jeho výkon nebo vzhled,

f) cvičit nebo zkoušet zvíře na jiném živém zvířeti, používat jiných živých zvířat jako lákadel, štvát zvířata proti sobě, aniž by to vyžadoval lov, výcvik nebo použití ovčáckého nebo pasteveckého psa, příprava zvířete k jeho vypuštění do volné přírody nebo k činnosti uvedené v par. 14, odst. 7.,

g) provádět chirurgické zákroky za účelem změny vzhledu zvířete, zejména kupírovat uši, ničit hlasivky nebo používat jiných prostředků k omezení hlasitých projevů zvířat anebo jiných než zdravotních důvodů amputovat drápy, zuby, jedové nebo pachové žlázy, nejde - li o případy uvedené v par. 7 odst. 3.,

Atd.....

Dle paragrafu 5 odst. 1. nikdo nesmí bez důvodu usmrtit zvíře, přičemž důvodem k usmrcení je:

a) využití produktů hospodářského zvířete,

b) slabost, nevyléčitelná nemoc, těžké poranění, genetická nebo vrozená vada, celkové vyčerpání nebo stáří zvířete, jsou - li pro další přežívání spojeny s trvalým utrpením,

c) bezprostřední ohrožení člověka zvířetem,

Atd..